Vedtekter

VEDTEKTER FROLAND SKOLEKORPS

§1 ORGANISASJON

Froland Skolekorps stiftet i 1956 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Sør). 

Organisering av musikkorpset
Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

– Aspirantopptak kan skje fra 1. september (høstsemesteret) det året de fyller 7 år.

– Musikanter i skolekorpset kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.

– Medlemmet skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i Froland Skolekorps.

  1. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:

– En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.

– Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

– Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.

§2 FORMÅL

Froland Skolekorps skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.


§3 MEDLEMSSKAP


3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir man automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMF’s database. 

3.2 Forutsetning for medlemskap

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

3.4 Utmeldinger
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre.
Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5 Suspensjon og eksklusjon


§4 ÅRSMØTET


4.1 Status

Årsmøtet er Froland Skolekorps høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

  1. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

– Foresatte og musikanter over 12 år.

– Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. Organisasjonen må gi mulighet for medvirkning og innflytelse til alle medlemmene, og medlemmer over 12 år må ha like rettigheter i beslutninger og valg.

  1. Følgende har talerett:

– Representanter fra NMF

– Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

Årsmøtets dagsorden
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Konstituering
  1.  Åpning
  1.  Godkjenning av innkalling
  1.  Godkjenning av dagsorden/saksliste
  1.  Valg av møteledelse
  1.  Valg av referenter
  1.  Valg av protokollunderskrivere

De som velges må være 18 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. 

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og minimum fire styremedlemmer.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

5.4 Årsavslutning
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar
Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns – og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

5.6 Beredskapsplan for korps
Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§6 KOMITEER

6.1 Revisjon

Revisoren skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og beretningen skal legges frem for årsmøtet.

6.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

§7 UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND
§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE 
Disse vedtektene trer i kraft fra og med 6. februar 2012.

Froland Skolekorps

Kommentarer er stengt.